مدیریت (MC)

  • مدیریت پروژه های مشاوره ای
  • مدیریت پروژه های مهندسی
  • مدیریت پروژه های مهندسی خرید- ساخت و نصب و راه اندازی
  • مدیریت طراحی و مهندسی تهیه و تکمیل- اسناد فنی جهت مناقصات
  • مدیریت مهندسی پایه و مهندسی تفضیلی
  • مدیریت تامین تجهیزات از تامین کنندگان و سازندگان معتبر داخلی و خارجی
  • مدیریت و هماهنگی بین پیمانکاران مختلف
  • مدیریت HSEQ در پروژه ها