مدیران

مدیران شرکت معدنی و صنایع معدنی فلز سنگ کاو کهبد درسه سطح فعا ل هستند:

مدیران عملیاتی اجرای پروژه

ساختار و سازمان تدوین شده مدیران عملیاتی در چارچوب ذیل می باشد :

    • مدیر پروٰژه  : به عنوان مسئول نهایی انجام کلیه کارهای شناخته می شود که می توانند تصدی بخشهای مختلف وظایف خود را به واحدهای تخصصی ذیربط واگذار نمایندد لیکن این واگذاری رافع مسئولیت وی در چار چوب اختیارات داده شده در پیشبرد مطلوب و مو ثر پروژه نیست .
    • سر پرست کارگاه یا پروژه / مدیر کارگاه( حسب مورد ) : مسئولیت اجرایی کلیه کارهای موضوع پروژه در کارگاه می باشد که تصدی بخشهای مختلف وی بهه واحدهای تخصصی ذیربط واگذار می شود لیکن این واگذاری رافع مسئولیت وی در چار چوب اختیارات داده شده در پیشبرد مطلوب و مو ثر پروژه نیست .
    • مدیر امور قراردادها : مسئولیت تهیه و تنظیم قرارداد با کارفرما و سایر شرکا و پیمانکاران و همچنین تهیه متره ها صورت وضعیتها صورتجلسات و دستور کارها و سایرر امور مربوطه به عهده وی می باشد و بایستی ساختار مناسب را جهت اجرایی نمودن وظیفه محوله مهیا سازد .
    • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه : نظر به فشرده گی کارها و زمان پروژه امر برنامه ریزی و کنترل پروژه نقش حیاتی در کنترل وظایف و فعالیتهای مختلف خواهد داشتت لذا جهت نیل به این هدف مدیر این واحد مسئولیت اجرایی این وظیفه را به عهده دارد که بر اساس نیاز ها ساختار لازم را در کارگاه و دفتر مرکزی جهت اجرایی نمودن این وظایف مستقر می نماید.

مدیران میانی

مدیران میانی به طور مستقیم به مدیران رده بالا گزارش می‌دهند. وظیفه آنها مدیریت بر سرپرستان است و نقش حلقه واسط را میان مدیران عالی و مدیران عملیاتی بهه عهده دارند. بیشتر وقت مدیران میانی به تحلیل داده‌ها، آماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری، تبدیل تصمیم‌های مدیریت به پروژه‌های معین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی اختصاص می‌یابد.

مدیریت عالی

استراتژیها و خط مشی‌های سازمانی توسط هیات مدیره و مدیرعامل و با حضورمعاونین تدوین می گردد.. بخش اعظم کار مدیران عالی از نظر پویایی و مشغله نظیر کارر مدیران عملیاتی می‌باشد.. سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات کلیدی و با اهمیت در صلاحیت هیات مدیره شرکت می باشد