موسسین و صاحبان سهام شرکت

شرکت معدنی و صنایع معدنی فلز سنگ کاو کهبد ( سهامی خاص ) در شروع با سرمایه گذاری سهامداران بخش حقیقی و خصوصی ایجاد شده است