خدمات

خدمات شرکت صنایع معدنی فلز سنگ کاوکهبد

توضیحات خدمات مالی (FC) در این قسمت قرار می گیرد .
توضیحات مدیریت (MC) در این قسمت قرار می گیرد .
توضیحات پیمانکاری (GC) در این قسمت قرار می گیرد .
توضیحات مناقصه و مزایده در این قسمت قرار می گیرد .